Pacjent czesc 4

Podstawowa charakterystyka wszystkich pacjentów, którzy mieli całkowitą remitację cytogenetyczną i wszystkich pacjentów, u których dostępne były pełne dane dotyczące remisji cytogenetycznej i reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Po medianie 19-miesięcznej obserwacji 408 pacjentów w grupie imatynibu i 47 pacjentów otrzymujących interferon i cytarabinę uzyskali całkowitą remisję cytogenetyczną. Spośród tych 455 pacjentów, 370 miało ilościowe dane PCR dostępne do analizy (333 w grupie imatynibu i 37 w grupie otrzymującej interferon plus cytarabinę). Charakterystyka wszystkich pacjentów, u których uzyskano pełną remisję cytogenetyczną, oraz podgrupa pacjentów, u których dostępne były ilościowe dane PCR, była podobna, co sugeruje, że analizowana populacja jest reprezentatywna dla grupy z pełną remisją cytogenetyczną (Tabela 1). Łącznie do analizy włączono 1140 próbek: 1058 pacjentów z grupy imatynibu i 82 pacjentów z grupy otrzymującej interferon i cytarabinę. Mediana liczby próbek na pacjenta wynosiła trzy (zakres od jednego do siedmiu, 10% pacjentów w grupie imatynibu, którzy mieli ilościowe dane PCR mieli więcej niż cztery próbki do analizy, w porównaniu z żadnym z pacjentów w grupie otrzymującej interferon plus cytarabina). Poziomy transkryptów BCR-ABL w momencie całkowitej remisji cytogenetycznej
Rycina 1. Rycina 1. Mediana redukcji od linii podstawowej na poziomach transkrypcyjnych BCR-ABL w czasie całkowitej remisji cytogenetycznej (miesiąc 0) i co trzy miesiące później. Pionowe słupki wskazują 25 i 75 percentyle.
W czasie całkowitej remisji cytogenetycznej mediana redukcji w stosunku do linii podstawowej w poziomach transkryptów BCR-ABL wynosiła 2,5 log (od 25 do 75 percentyla, od 2,0 do 3,2) w grupie otrzymującej imatynib i 2,2 log (od 25 do 75 percentyla, 1,5 do 2,6) w grupie otrzymującej interferon plus cytarabinę (P = 0,036) (Figura 1). Trzydzieści dwa procent ze 120 pacjentów w grupie otrzymującej imatinib miało redukcję o co najmniej 3 log w momencie całkowitej ich remisji cytogenetycznej, w porównaniu z żadnym z 12 pacjentów w grupie otrzymującej interferon plus cytarabinę (P = 0,019).
Poziomy transkryptów BCR-ABL po całkowitej remisji cytogenetycznej
Trzy miesiące po tym, jak pacjenci weszli w całkowitą remisję cytogenetyczną, mediana redukcji w stosunku do linii podstawowej w transkryptach BCR-ABL wyniosła 2,9 log w grupie imatynibu (zakres od 0,3 do> 4,5, od 25 do 75 percentyla, 2,4 do 3,6) i 2,1 w grupa otrzymała interferon plus cytarabinę (zakres od 0,2 do 3,8; od 25 do 75 percentyla, od 1,8 do 2,4) (p <0,001) (rysunek 1). Poziom transkryptu BCR-ABL dalej spadał podczas obserwacji, z medianą redukcji o 3,7 log w grupie imatynibu i 2,5 log w grupie otrzymującej interferon plus cytarabinę 15 miesięcy po osiągnięciu pełnej remisji cytogenetycznej (P = 0,01). Wśród pacjentów w grupie imatynibu mediana poziomu transkryptu była istotnie niższa 18 miesięcy po całkowitej remisji cytogenetycznej niż 12 miesięcy później (P = 0,002). Różnica ta znalazła również odzwierciedlenie w różnicy w częstości zmniejszenia o co najmniej 3 log w 12 i 18 miesiącach (69 procent w porównaniu z 81 procentami, P = 0,003). W chwili pisania tego artykułu nie jest jeszcze możliwe ustalenie, czy poziomy transkryptu BCR-ABL będą nadal spadać po 18 miesiącach w całkowitej remisji cytogenetycznej.
Poziomy transkryptów BCR-ABL według czasu trwania terapii
Zmniejszenie liczby transkryptów BCR-ABL o co najmniej 3 log uzyskano szybciej u pacjentów z grupą imatynibu niż u osób z grupy otrzymującej interferon i cytarabinę
[przypisy: migotanie w oku, pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, otręby ryżowe ]
[hasła pokrewne: rhinoton, pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, cutivate krem ]