Pierwszy pokaz trymestru dla Trisomie 21 i 18 ad 5

Wartość fałszywie dodatnia wynosząca procent spowodowałaby wykrycie 63,9 procent przypadków zespołu Downa (95 procent przedziału ufności, 50,6 do 75,8) (tabela 2). Mimo że w trakcie badania dokonano dwóch niewielkich modyfikacji algorytmu oceny ryzyka, nie stwierdziliśmy zmiany w szybkości wykrywania i tylko 0,1% zmniejszenie odsetka wyników fałszywie dodatnich w przypadku trisomii 21, gdy wszystkie zagrożenia zostały ponownie obliczone przy użyciu najnowszej wersji. Wśród kobiet w wieku 35 lat lub starszych, połączone podejście do badania przesiewowego wykazało 89,8 procent płodów z trisomią 21, z fałszywie dodatnią liczbą 15,2 procent (Tabela 2). Wszystkie osiem kobiet w wieku 35 lat i starszych, które miały płód z trisomią 18 zostały zidentyfikowane przez badanie przesiewowe. Modelowaliśmy nasze wyniki na podstawie przewidywanej częstości występowania trisomii 21 przy urodzeniu w populacji amerykańskiej. Dało to wskaźnik wykrywania trisomii 21 na poziomie 78,8 procent, przy 5 procentach wyników fałszywie dodatnich przy wartości odcięcia 1: 337. Przy wartości odcięcia 1: 270, 77,5 procent przypadków trisomii 21 zostanie zidentyfikowanych, z fałszywie dodatnią prędkością 4,1 procent.
Połączone podejście do badań przesiewowych zidentyfikowało 90,9 procent płodów z trisomią 18 (95 procent przedziału ufności, 58,7 do 99,8), z 2 procentami odsetka wyników fałszywie dodatnich. Dziewięć z 11 przypadków trisomii 18, w tym pojedynczy przypadek fałszywie ujemny, zostało zidentyfikowanych jako pozytywne dla trisomii 21 w badaniu przesiewowym. Spośród 2 procent pacjentów z pozytywnymi wynikami badań przesiewowych w kierunku trisomii 18, 34 procent miało również pozytywne wyniki skriningu dla trisomii 21. W porównaniu z badaniem przesiewowym wyłącznie w trisomii 21, dodanie badania przesiewowego w kierunku trisomii 18 spowodowało wykrycie dwóch dodatkowych przypadków trisomia 18 i dodatkowy przypadek trisomii 21, z towarzyszącym wzrostem o 1,4 procent w wyniku fałszywie dodatnim. Przypadkowo zidentyfikowano cztery z pięciu przypadków trisomii 13; trzy były pozytywne dla obu trisomii 21 i 18 w skriningu, a jedno było pozytywne tylko dla trisomii 21. Trzech z czterech pacjentów z ciążami triploidalnymi uzyskało pozytywny wynik przesiewowy: jeden był zagrożony z powodu płodu z trisomią 21, a dwóch było zagrożonych z powodu płodu z trisomią18.
Spośród ciąż z trisomią 21, wszystkie 5, które zostały spontanicznie przerwane, a wszystkie 15, które zostały wybrane do wyboru przed 15 tygodniem, były pozytywne w skriningu, podobnie jak 20 z 25 ciąż zakończonych później w drugim trymestrze i 12 z 16 urodzonych na żywo niemowląt . Nie było znaczącej różnicy w wynikach badań przesiewowych pomiędzy pacjentami, którzy spontanicznie utracili ciążę, a tymi, którzy urodzili żywe niemowlęta (p = 0,35).
Rycina 2. Rycina 2. Charakterystyka operacyjna odbiornika dla przewidywania trisomii 21 z zastosowaniem połączonego podejścia do badania przesiewowego, badania przesiewowego na podstawie wieku matki i przezierności karkowej oraz badania przesiewowe na podstawie wieku matki i pomiarów w surowicy. Wykorzystaliśmy krzywe ROC do oceny skuteczności różnych podejść do badań przesiewowych (ryc. 2). Ogólna różnica pomiędzy podejściami przesiewowymi była istotna (P = 0,002). W testach parowania połączony test przesiewowy wykonywał znacznie lepsze wyniki niż przy użyciu samego składnika biochemicznego (P = 0,006), ale nie był znacząco lepszy niż badanie przesiewowe z użyciem samego komponentu nekal-translucency (P = 0,28)
[podobne: espumisan przed usg, warszawa stomatologia, trabekuloplastyka laserowa ]
[więcej w: endomed wrocław, dyżury aptek tarnobrzeg, angelius provita ]