Pierwszy pokaz trymestru dla Trisomie 21 i 18 ad 6

Krzywe ROC nie dawały korzyści dla żadnego konkretnego okresu próbkowania pomiędzy 74 a 97 dniem ciąży. Tabela 3. Tabela 3. Wartości biochemiczne i pierwsz-trimesterowe półcieniactwo i obliczone ryzyko dla dziewięciu pacjentów z płodem z trisomią 21 i ujemny wynik na skriningu z pierwszego trymestru. Tabela 3 przedstawia wyniki pierwszego badania przesiewowego w pierwszym trymestrze dla dziewięciu pacjentów z fałszywie ujemnymi testami na trisomię 21. Siedmiu z tych pacjentów poddano potrójnemu badaniu przesiewowemu w drugim trymestrze ciąży. Wyniki były pozytywne dla sześciu (85,7 procent), gdy granica wynosiła 1: 270. Przy zastosowaniu fałszywie dodatniej dawki drugiego trymestru wynoszącej 5 procent (wartość odcięcia 1: 150) wyniki były pozytywne dla pięciu z siedmiu pacjentów (71,4 procent) z fałszywie ujemnymi wynikami pierwszego trymestru. Użycie stawki 1% fałszywie dodatnich wyników drugiego trymestru (wartość odcięcia 1:43) nadal oznaczałoby cztery z siedmiu (57,1%).
Dyskusja
W wielu miejscach klinicznych w Ameryce Północnej wykazaliśmy, że badania przesiewowe w kierunku zespołu Downa i trisomii 18 można przeprowadzić w praktyce w pierwszym trymestrze ciąży. Korzystając z kombinacji wieku matki, grubości przeziernej półkulistości i poziomu analitów w surowicy matki, mogliśmy zidentyfikować 78,7% płodów z trisomią 21, z fałszywie dodatnią liczbą 5%. Wynik ten jest lepszy niż wskaźnik wykrywania wynoszący około 65 procent zgłaszany przy stosowaniu potrójnego markera w drugim trymestrze i jest podobny do poziomu 75 procent zgłoszonego przy dodawaniu poziomów inhibiny A do skriningu trójznakowego w drugim trymestrze ( na podstawie 5% odsetka wyników fałszywie dodatnich) .2
Wśród kobiet w wieku 35 lat lub starszych, z których wiele mogło wybrać poddanie się badaniu przesiewowemu w celu uniknięcia procedury inwazyjnej, wszystkie ciąże z udziałem trisomii 18 i 89,8% z udziałem trisomii 21 zostały zidentyfikowane na podstawie badania przesiewowego, z fałszywie dodatnią liczbą 15,2 procent. Zatem, jeśli wyniki badań przesiewowych zostałyby zastosowane preferencyjnie w stosunku do wieku matki, 85 procent kobiet w wieku 35 lat lub starszych może uniknąć procedury inwazyjnej. Przy tej samej wartości odcięcia wynoszącej 1: 270, zastosowanie potrójnego markera drugiego trymestru u kobiet w wieku 35 lat lub starszych identyfikuje podobny odsetek płodów (89 procent) z trisomią 21, ale z fałszywie dodatnią częstością z 34 procent.14
Porównania wyników klinicznych badań przesiewowych w pierwszym i drugim trymestrze muszą uwzględniać różnice w odsetkach samorzutnie przerwanych ciąż u trisomii 21 w różnych przedziałach wiekowych. Wykorzystaliśmy obliczenia sugerowane przez Dunstan i Nix15 oraz opublikowane informacje dotyczące odsetka spontanicznych strat w czasie ciąży w trzecim i drugim trymestrze ciąży z udziałem trisomii 2116 w celu uwzględnienia tych różnic. Ponieważ 69 procent płodów z trisomią 21 zidentyfikowanych w pierwszym trymestrze i 76 procent zidentyfikowanych w drugim trymestrze będzie wykonalne, skrining w drugim trymestrze będzie musiał wykryć 75 procent płodów z zespołem Downa, aby uznać je za podobne do naszych pierwszych wskaźnik wykrywania trymerów wynosi 79 procent.
Przesiewowe badania w pierwszym trymestrze straciłyby pewną przewagę, gdyby zidentyfikowali preferencyjne ciąże nietrwałe z udziałem trisomii 21
[przypisy: prześwietlenie zębów, otręby ryżowe, peeling kawitacyjny opis zabiegu ]
[hasła pokrewne: wypuklina kręgosłupa, spsk1 szczecin, gynazol opinie ]