Pierwszy pokaz trymestru dla Trisomie 21 i 18 ad

Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną zgodę. Badana populacja
Pacjenci w każdym wieku z ciążą pojedynczą w okresie od 74 do 97 dnia ciąży (w zależności od długości korony i rupy) otrzymywali prenatalne badania przesiewowe na trisomie 21 i 18 na podstawie wieku matek, poziomów białka A związanego z ciążą i wolnego . ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej i pomiar półprzezroczystości karku. Główne kryteria wykluczenia obejmowały ciążę mnogą, niedawne krwawienie z pochwy odpowiadające miesiączce, cukrzycę przedmiesiączkową i ciążę wynikającą z oocytów dawcy. Wykluczono również pacjentów ze wskazaniami do diagnozy prenatalnej, innych niż ryzyko trisomii.
Analiza biochemiczna
Krew do analizy biochemicznej zebrano od każdego pacjenta, naniesiono na pięć kropek na bibule filtracyjnej i wysłano do NTD Laboratories w Huntington Station, Nowy Jork. Próbki przygotowano i przeprowadzono test immunoadsorbentny związany z ciążowym białkiem osocza A i wolną . ludzką gonadotropiną kosmówkową, jak opisano wcześniej. Wartości dla białka osocza związanego z ciążą A i ludzkiej gonadotropiny. przez medianę zależną od dnia ciąży. Uzyskane wielokrotności mediany przeliczono na iloraz wiarygodności obliczony z dwusystemowych logarytmicznych rozkładów gaussowskich populacji prawidłowych i dotkniętych chorobą w poprzednich badaniach6.
Pomiary przezierności Nuchala
Pomiary przeźroczystości karku oceniano zgodnie z normami Fetal Medicine Foundation of London.4. Sonografowie przeszli szkolenie i certyfikację przed wzięciem udziału w badaniu. Każdy sonograf uczestniczył w jednodniowym kursie dydaktycznym, a następnie wykonał 50 skanów do przeglądu i zatwierdzenia przez Fetal Medicine Foundation. Trzy dodatkowe skany zostały następnie nagrane na taśmę wideo i przejrzane. Czterdziestu jeden ultrasonografów uczestniczyło.
Dokonano trzech pomiarów półprzezroczystości karku (z największym wykorzystywanym do obliczenia ryzyka) i przeliczono najpierw na wielokrotności mediany na podstawie specyficznych dla wieku ciążowego standardów Fetal Medicine Foundation, a następnie na współczynniki prawdopodobieństwa dla trisomii 21 i 18 , 4 według algorytmu opracowanego przez Fetal Medicine Foundation. Kompletny algorytm do obliczania specyficznych dla pacjenta zagrożeń związanych z trisomie 21 i 18 z pomiarem biochemicznym i półcienistym przeziernością jest dostępny za pośrednictwem Fetal Medicine Foundation. Warunkiem koniecznym do zastosowania klinicznego jest udział w szkoleniu i programie zapewnienia jakości zatwierdzonym przez Fetal Medicine Foundation.
Monitorowaliśmy pomiary zaokrąglenia kości przez jakość poprzez okresowe porównywanie naszych wartości z normami Fetal Medicine Foundation. Ośrodek koordynujący dane podał odchylenia od średniej i proporcje poniżej 5 i powyżej 95. percentyla dla każdego ośrodka i ultrasonografa. W razie potrzeby zainicjowano edukację korekcyjną i szkolenie sonografów. Szczegóły dotyczące szkolenia i zarządzania jakością zostały odnotowane w innym miejscu.9
Określenie ryzyka i opieka nad pacjentem
Ryzyko specyficzne dla pacjenta obliczono dla samych pomiarów biochemicznych, dla samych pomiarów przeziernikowych i dla kombinacji tych dwóch czynników.
[hasła pokrewne: proteza bezklamrowa, płyn w osierdziu, lek bez recepty na trądzik ]
[więcej w: cerebrolizyna, centermed waryńskiego, płyn w osierdziu ]