Pierwszy pokaz trymestru dla Trisomie 21 i 18 czesc 4

Gwiazdki wskazują na ciążę prawidłową pod względem cytogenetycznym z nieznanym wynikiem porodu. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 8216 pacjentów w ciąży, którzy poddawali się przesiewowi w pierwszym trymestrze. Krew pobrano od 8816 pacjentów w celu rozpoczęcia badań przesiewowych (ryc. 1). Spośród 8514 pacjentów, którzy ukończyli badanie przesiewowe, 102 (1,2%) miało poprzednią ciążę dotkniętą trisomią 21 lub 18, a dane dla tych pacjentów przeanalizowano osobno. Stan cytogenetyczny lub fenotypowy płodu nie był znany u 2,2% pacjentów z dodatnim wynikiem badań przesiewowych i 2,3% pacjentów z negatywnymi wynikami badań przesiewowych, pozostawiając 8216 pacjentów w pierwotnej analizie wyników. Dane podstawowe dla tych pacjentów podano w Tabeli 1. Średni czas od pobrania krwi do oceny ryzyka wynosił osiem dni.
Dziewięćdziesiąt pacjentów miało spontaniczne straty ciążowe. Przed 15 tygodniem ciąży zaobserwowano 13 samorzutnych ubytków (analiza cytogenetyczna, przeprowadzona w 12 przypadkach, wykazała trisomię 21 w 2 i prawidłowy kariotyp w 10); 33 straty wystąpiły między 15 a 20 tygodniem ciąży (analiza cytogenetyczna, wykonana w 23 przypadkach, wykazała trisomię 21 w 3 i prawidłowy kariotyp w 20). Sześć strat wystąpiło pomiędzy badaniem przesiewowym a 20 tygodniem ciąży, ale dokładny czas utraty był nieznany (analiza cytogenetyczna, przeprowadzona w 5 przypadkach, wykazała trisomię 18 w 1, triploidię w 1, a prawidłowy kariotyp w 3) i 38 strat występował pomiędzy 20 tygodniem i okresem (analiza cytogenetyczna, przeprowadzona w 20 przypadkach, wykazała trisomię 18 w 2, inne nieprawidłowości w 3, a prawidłowy kariotyp w 15). W przypadkach, w których nie przeprowadzono analizy cytogenetycznej, fenotyp uzyskano na podstawie analizy patologicznej.
Było 61 przypadków trisomii 21 (prewalencja, u 135 ciąż) i 11 przypadków trisomii 18 (częstość występowania, u 747 ciąż). Z 61 ciąż z trisomią 21, 5 (8,2 procent) spowodowało spontaniczne poronienie (2 w tygodniu 14 i 3 w tygodniu 15), 15 zostało elektrycznie zakończonych przed 15 tygodniem, 25 zostało zakończonych w 15 tygodniu lub później, a 16 wynikło w żywych urodzeniach.
Pomiar półprzezroczystości Nuchala
Ogólnie rzecz biorąc, wielokrotności mediany dla wartości przezierności nuchału były o 9% niższe niż wartości oczekiwane ustalone przez Fetal Medicine Foundation na podstawie ich analizy ponad 100 000 płodów4 (P <0,001); 10,4 procent naszych wartości było mniejszych niż 5 percentyl wartości Fetal Medicine Foundation, a 2,6 procent było więcej niż 95 percentyla. W miarę postępu badań nasze pomiary zbliżyły się do tych z kohorty ocenianej przez Fetal Medicine Foundation.
Ocena badań przesiewowych
Tabela 2. Tabela 2. Wykonanie testów przesiewowych pierwszego trymestru dla Trisomy 21, Trisomy 18 i Trisomy 21 lub 18 u 8216 pacjentów w ciąży. Używając wartości odcięcia 1: 270, odkryliśmy, że połączone podejście do badania przesiewowego wykazało 85,2 procent z 61 przypadków zespołu Downa (95 procent przedziału ufności, 73,8 do 93,0), z fałszywie dodatnim współczynnikiem 9,4 procent (95 procent zaufania interwał, od 8,8 do 10,1). Jeśli wartość odcięcia została skorygowana, aby korelować z fałszywie dodatnią stopą wynoszącą 5 procent (ryzyko 1: 129), czułość wynosiłaby 78,7 procent (przedział ufności 95 procent, 66,3 do 88,1)
[więcej w: pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, leczenie po przeszczepie skóry, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych ]
[patrz też: rhinoton, pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, cutivate krem ]