Reakcje alergiczne na skażone mlekiem produkty mleczne cd

Surowce surowicy kazeinowej i serwatki były intensywnie adsorbowane, odpowiednio, serwatką i kazeiną, w celu wytworzenia monospecyficznych antyserum. 96-studzienkowe płytki do mikromiareczkowania z płaskim dnem powlekano przez noc 0,1 ml 100 ng kazeiny, serwatki lub białka mleka krowiego na mililitr w 0,05 M buforze węglanowym (pH 9,6). Po płukaniu płytki blokowano 0,2 ml buforowanej fosforanem solanki zawierającej 0,7 g albuminy jaja kurzego na litr przez jedną godzinę. Dwieście mikrolitrów każdej badanej próbki żywności zmieszano z 200 .l surowicy odpornościowej królika kazeiny, serwatki lub białka mleka rozcieńczonej 1: 150 000 w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem zawierającej 0,5 g albuminy jaja kurzego i ml Tween-20 na litr i inkubowano przez dwie godziny w 37 ° C. Sto mikrolitrów testowanej mieszaniny próbek (kompleks antygen-przeciwciało) przeniesiono pipetą na powlekane płytki do mikromiareczkowania i inkubowano przez godzinę w temperaturze pokojowej. Płytki płukano pięciokrotnie w buforze fosforanowym w surowicy-Tween i 100 ul roztworu zawierającego 2 ug znakowanej peroksydazą chrzanu kozich przeciwciał anty-IgG (Sigma, St. Louis) na mililitr w buforze fosforanowym surowicy-Tween z g owoalbuminy dodano i inkubowano przez jedną godzinę w temperaturze pokojowej. Płytki do mikromiareczkowania przemyto ponownie w buforze fosforanowym w surowicy-Tween i dodano mieszaninę nadtlenku wodoru i 3,3 , 5,5 -tetrametylobenzydyny (Kirkegaard Scientific, Gaithersburg, MD) i inkubowano przez 10 minut w pokoju temperatura. Reakcję zatrzymano, dodając 100 .M 0,6 M kwasu fosforowego i zmierzono absorbancję przy 450 nm w czytniku mikropłytek (V Max, Molecular Devices, Menlo Park, CA). Krzywe standardowe wytworzono przez oznaczenie znanych ilości kazeiny, serwatki i białka mleka w tym samym układzie testowym. Procent absorbancji przy długości fali 450 nm wykreślono względem stężenia białka, a liniową część każdej krzywej użyto następnie do obliczenia stężenia białek mleka w badanych próbkach.
Granice testów
Dwadzieścia identycznych próbek kazeiny, serwatki i białka mleka oznaczono metodą ELISA. Współczynniki testu wstępnego dla trzech testów ELISA wynosiły od 3,2 do 6,2 procent przy stężeniu białka 30 ng na mililitr i od 4,4 do 7,9 procent przy 3000 ng na mililitr. Granica wykrywalności testów wynosiła w przybliżeniu 10 ng na mililitr.
Tabela 3. Tabela 3. Zawartość antygenowej białka mleka zmierzona za pomocą testu ELISA. Ekstrakty białka sojowego, ryżu i wołowiny badano za pomocą ELISA dla białka mleka w celu ilościowego oznaczenia potencjalnej reaktywności krzyżowej między ekstraktami i przeciwciałami kazeiny, serwatki i białka mleka (tabela 3). Każdy z tych ekstraktów białkowych zawierał mniej niż 0,1 fig antygenów reagujących krzyżowo na mililitr. Dwie różne hipoalergiczne preparaty do początkowego żywienia niemowląt zawierające hydrolizat kazeiny miały podobnie niskie, ale mierzalne stężenia białek mleka antygenowego; częściowy hydrolizat serwatki, o którym wiadomo, że wywoływał reakcje u dzieci uczulonych na mleko, zawierał znacznie wyższe poziomy
Wyniki
Tabela 4. Tabela 4. Zawartość białka mleka w produktach żywnościowych Nondairy . Dziewięć próbek zamrożonych deserów sojowych i ryżowych oraz jedna próbka każdego hot-dogu z tuńczyka i wołowiny zostały przeanalizowane pod kątem obecności kazeiny, serwatki i białek mleka przy użyciu konkurencyjnych ELISA w fazie stałej
[przypisy: angelius provita, endomed wrocław, rhinoton ]