Szpital

Wskaźniki całkowitej remisji cytogenetycznej wynosiły 73,8 procent w grupie imatynibu i 8,5 procent w grupie otrzymującej interferon plus cytarabinę.26 W niniejszym badaniu zbadano zmniejszenie obciążenia chorobą u wszystkich pacjentów biorących udział w badaniu IRIS, którzy mieli pełną cytogenetykę. remisję przez pomiar poziomów transkryptów BCR-ABL. Zastosowaliśmy ilościową PCR w czasie rzeczywistym do pomiaru poziomu transkryptów BCR-ABL we krwi pacjentów, którzy po raz pierwszy mieli całkowitą remisję cytogenetyczną i w kolejnych czasach w obu grupach, abyśmy mogli porównać wzorce odpowiedzi i określić prognostyczne wartość odpowiedzi molekularnej. Metody
Badanie IRIS zostało zatwierdzone przez komisję etyczną w każdym ośrodku, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Badanie zostało sfinansowane przez Novartis i zostało zaprojektowane przez śledczych i przedstawicieli Novartis. Dane zebrano za pomocą systemów zarządzania danymi i wsparcia statystycznego Novartis i analizowano i interpretowano przez statystykę z Novartis w ścisłej współpracy z badaczami z laboratoriów PCR. Wszyscy autorzy mieli dostęp do danych pierwotnych.
Pacjentów w wieku od 18 do 70 lat zapisano w ciągu sześciu miesięcy od rozpoznania CML w fazie przewlekłej. Pacjenci nie byliby wcześniej leczeni z powodu choroby, z wyjątkiem hydroksymocznika i anagrelidu. W sumie 553 pacjentów zostało losowo przydzielonych do przyjmowania imatynibu, a 553 – do interferonu i cytarabiny. Pacjenci mogliby przejść do drugiej grupy, gdyby spełnione zostały surowe definicje niepowodzenia leczenia lub nietolerancji. Szczegóły dotyczące projektu badania, postępowania i planu leczenia zostały już zgłoszone.26
Analiza molekularna
Analiza molekularna została przeprowadzona w trzech laboratoriach w zależności od ich odległości od ośrodka kierującego: Adelaide, Australia; Londyn; i Seattle. W tej analizie nie uwzględniono próbek uzyskanych po krzyżowaniu z inną leczoną grupą.
Pobieranie krwi i przygotowanie krwi
W każdym punkcie czasowym zbierano 20 ml krwi obwodowej. Próbkę linii podstawowej uzyskano tuż przed podaniem badanego leku. Kolejne próbki uzyskano od pacjentów, którzy mieli pełną remisję cytogenetyczną. Próbki zebrane w ciągu dwóch tygodni po udokumentowanej całkowitej remisji cytogenetycznej zdefiniowano jako otrzymane w czasie remisji dla celów tej analizy. Następnie próbki pobierano co 3 miesiące, aż do zakończenia badania PCR po 24 miesiącach terapii. Próbki krwi obwodowej były przetwarzane w laboratorium koordynującym w Australii lub w centralnym laboratorium przetwarzania danych (Covance) w Szwajcarii lub w Stanach Zjednoczonych. Całkowity RNA wyekstrahowano z peletek komórkowych, a komplementarny DNA zsyntetyzowano jak opisano wcześniej.13,15,27
Ilościowa reakcja PCR w czasie rzeczywistym
Wcześniejsze szczegółowe opisy ilościowych metod PCR stosowanych w laboratoriach Adelajdy, Seattle i Londynu zostały opublikowane wcześniej.13,15 W każdym laboratorium jako gen kontrolny zastosowano BCR, a wartości BCR-ABL wyrażono jako procent poziomów transkryptu BCR. . Normalizowanie wyników do wartości BCR kompensowało zmiany w jakości RNA i różnice w wydajności reakcji odwrotnej transkryptazy
[hasła pokrewne: warszawa stomatologia, zestaw diagnostyczny stomatologiczny, badania w 3 trymestrze ciąży ]
[więcej w: cerebrolizyna, centermed waryńskiego, płyn w osierdziu ]